Přeskočit na hlavní obsah
Založte si Indeed životopis - Zabere to jen několik vteřin

Pracovní místa Český statistický Úřad

Řadit dle: -
Nabídky práce: 24

Job Post Details

vrchní rada – ředitel odboru veřejných zakázek a právních služeb - job post

Český statistický úřad
Praha
34 840 Kč - 51 530 Kč měsíčně
Než přejdete na webové stránky společnosti, vytvořte si účet Indeed.

Lokalita

Praha

Úplný popis pracovní pozice:

Praha, 18. 4. 2024
Č. j. CSU-005037/2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada – ředitel odboru veřejných zakázek a právních služeb
podle § 57 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Předseda Českého statistického úřadu jako příslušný orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada – ředitel odboru veřejných zakázek a právních služeb, v oborech státní služby 22. Legislativa a právní činnost, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a 54. Státní statistická služba. Posuzovány budou žádosti o jmenování (dále jen „žádosti“), které budou doručeny ČSÚ ve lhůtě do 26. 4. 2024 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány v termínu na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: tomas.botur@czso.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchní rada – ředitel odboru veřejných zakázek a právních služeb“. V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1).

Funkční období trvá 5 let.

Služební místo je zařazeno do platové třídy 14 (od 34 840 do 51 530 Kč, podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů).

Služební působiště – Praha.

Charakteristika činností na služebním místě:

 • Organizační, koncepční a koordinační činnost nutná pro přípravu, zadání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu včetně výběrových řízení samostatně, zásadně vlastní činností, od rozhodnutí vedení Úřadu o zahájení přípravy zakázky, do jejího závěrečného vyhodnocení.
 • Příprava, zadání a zajišťování výběrových řízení pro veřejné zakázky u podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek s možností využívání externích právnických kapacit, v souladu s vnitřními předpisy Úřadu.
 • Zajištění vedení úplné dokumentace ke všem veřejným zakázkám.
 • Zajištění zastupování v soudních sporech u obecných i správních soudů, včetně sporů, kde jsou podány žaloby proti řádným i mimořádným opravným prostředkům v působnosti ČSÚ.
 • Předávání zadání externím dodavatelům právních služeb a přejímání plnění těchto právních služeb.

Služební úřad nabízí:

 • široké možnosti dalšího vzdělávání;
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, další dny volna a zaměstnanecké výhody;
 • dětskou skupinu;
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností.

V souladu s § 57 odst. 3 zákona o státní službě se může výběrového řízení zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Ve spojení s výše uvedenými podmínkami se výběrového řízení může zúčastnit žadatel, který:

 • Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením průkazu totožnosti při pohovoru v rámci výběrového řízení,
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň C 1); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona,
 • je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
 • je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů
 • má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
 • Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
 • Předloží osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti

 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový pracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto požadavku lze pro účely podání žádosti o jmenování na služební místo též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však nutné předložit v co nejbližší době - nejpozději před závěrečným vyhodnocením výběrového řízení.

Zároveň předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. dokládající, že nebyl:

 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období d 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 • příslušníkem Lidových milicí,
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu Sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Pozn.: Osvědčení a čestné prohlášení dle bodu 3. nepředkládají osoby s datem narození 1. 12. 1971 a pozdějším.

 • K žádosti dále předloží:
 • strukturovaný profesní životopis podle § 26 odst. 4 ZSS,
 • motivační dopis.

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Formulář žádosti a další dokumenty potřebné pro výběrové řízení naleznete v přílohách tohoto Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo na adrese:

https://www.czso.cz/csu/czso/vyhlasena-vyberova-rizeni-na-obsazeni-sluzebnich-mist

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě: V průběhu výběrového řízení se písemnosti doručují žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu (e-mail). Bez uvedení těchto údajů v žádosti nejsou splněny zákonné náležitosti a žádost bude vyřazena. Dokument doručovaný žadateli elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem) se považuje za doručený pátým dnem ode dne, kdy byl úspěšně odeslán.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě: V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem předsedy ČSÚ, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Bližší informace poskytne:
Ing. Tomáš Botur
oddělení personalistiky
Tel: 274 052 003
e-mail: tomas.botur@czso.cz

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2024
Svěšeno dne: 27. 4. 20241) Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:

- na dobu neurčitou, v případě, že žadatel/ka doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky (obecné i zvláštní části);

- na dobu určitou, v případě, že žadatel/ka úspěšně nevykonal/a úřednickou zkoušku. Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců se zkušební dobou v délce 6 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou, zkušební doba tím nebude dotčena.

Snadno odpovídejte na pracovní nabídkyVložit životopis