Přeskočit na hlavní obsah
Založte si Indeed životopis - Zabere to jen několik vteřin

Výsledky vyhledávání

Řadit dle: -
Nabídky práce: 8

Job Post Details

Back office Coordinator - job post

Videojet
Praha
Než přejdete na webové stránky společnosti, vytvořte si účet Indeed.

Lokalita

Praha

Úplný popis pracovní pozice:

This is us

Videojet Technologies, Inc. is the global leader in the manufacturing of coding, printing and marking products. This high technology product prints variable information, such as expiration dates on grocery products, packaged goods, pharmaceuticals or catalogues. Our industry is pivotal in ensuring end users consume their food, beverage and pharmaceutical products safely. As the market share leader, we have operations in over 30 countries with 4,000 employees worldwide.

About The Role

We are looking for a Back-office Coordinator to join our team. The Back-office Coordinator is the interface between the customer, field service and the other internal teams. The mission is customer satisfaction, timely execution of the service jobs, including remote and field service activities, until full customer satisfaction and best utilization of the field resources.

You will be responsible for the planning of the field service engineers schedule including repairs, annual maintenance and validations, installations and upgrades, that need to take place to meet internal and external customer expectations (including re-scheduling if necessary).

You should find the best-suited Engineer for the job, taking into account multiple parameters such as 1) priority level, 2) skills level, 3) nearest located FSE, 4) spare part delivery 5) customer availability and route optimization.

In this role, you'll

 • Prioritization and tracking of all open cases to ensure compliance with the required reaction and resolution times.
 • Monitoring of spare parts orders and their delivery
 • Identify best adapted Field Service Engineer that will best execute the intervention
 • Optimize the planning of the Field Service Engineers to ensure fast reactivity and reduce travel times (call bundling).
 • Coordination of the appointments with the customers in alignment with the delivery time of the spare parts and dispatch Field Service Engineers.
 • Follow up on the execution and ensure hand-offs are properly done and with no delays.
 • Escalate in time in case of disconnect in the issue resolution process or slower execution at any of the process segments.
 • Identify fields of improvement and optimization and work with the different Services team members to prioritize and roll out continuous improvement activities and projects.
 • Help with service administration

We're looking for you to showcase

 • High customer orientation planning, organizational and decision-making ability, prioritizing tasks
 • De-escalation ability
 • Native level of Czech, good knowledge of English
 • Experience in multitasking jobs requiring parallel processing of multiple activities
 • Proficiency in CRM system is an advantage.
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Positive “can do” attitude
 • Ability to work under pressure
 • Ability to adapt to changing requirements and deadlines

Our benefits:

 • We offer you an employee bonus based on your performance and the business success, as well as annual salary review
 • 13th salary
 • 5 weeks of vacation + 3 sick days
 • Pension insurance contribution
 • English courses
 • Training and development opportunities

Our offer

You will be part of a dynamic team in which there is a high focus on delivering results and continuous improvement, but also where having fun and teamwork is very important. It's a fast-paced environment, a consultative role, where you will get to partner with people to achieve their strategic business goals. You will work in a leading global company, with a manager who cares about you, your strengths and will help you to develop the best possible version of yourself.

-

To jsme my

Společnost Videojet Technologies, Inc. je celosvětovým lídrem v výrobě produktů pro kódování, tisk a označování. Tento výrobek s vysokou technologií tiskne proměnlivé informace, jako jsou data spotřeby na potravinách, baleném zboží nebo farmaceutikách. Naše odvětví má klíčový význam pro zajištění toho, aby koncoví uživatelé konzumovali své potraviny, nápoje a farmaceutické výrobky bezpečně. Jako lídr na trhu máme provoz ve více než 30 zemích s 4 000 zaměstnanci po celém světě.

O pozici

Hledáme Back Office Koordinátora/Koordinátorku, který/á se připojí k našemu týmu. Budete klíčovým článkem mezi zákazníkem, servisními techniky a ostatními týmy. Hlavním cílem je spokojenost zákazníka, včasné provedení servisních zásahů, včetně servisních aktivit na dálku i v místě.

Budete zodpovědní za plánování výjezdů servisních techniků, včetně oprav, roční údržby, validací a instalací, které je třeba provést, abychom splnili očekávání zákazníků (včetně přeplánování, pokud je to nutné).

Měli byste najít nejvhodnějšího technika pro práci, přičemž vezmete v úvahu více parametrů, jako jsou 1) úroveň priority, 2) úroveň dovedností, 3) nejbližší umístění FSE, 4) dodání náhradních dílů 5) dostupnost zákazníka a optimalizace trasy.

V této roli budete:

 • Prioritizovat a sledovat všechny otevřené případy, aby bylo zajištěno dodržení požadované reakce a doby řešení
 • Monitorovat objednávky náhradních dílů a jejich dodávky
 • Identifikace nejvhodnějšího servisního technika, který nejlépe provede zásah
 • Optimalizovat plánování servisních techniků, aby se zajistila rychlá reaktivita a snížily se doby cestování
 • Koordinovat schůzky se zákazníky v souladu s dodacím termínem náhradních dílů a vytížením servisních techniků
 • Sledovat provádění a zajištění správného provedení předání práce bez zpoždění
 • Zavčasu eskalovat v případě potíží
 • Identifikovat oblasti zlepšení a optimalizace ve spolupráci s různými členy týmu
 • Pomáhat s administrativou v týmu

Očekáváme, že ukážete:

 • Vysokou orientaci na zákazníka, plánovací, organizační a rozhodovací schopnosti, prioritizaci úkolů
 • Schopnost deeskalace
 • Výbornou úroveň češtiny, dobrou znalost angličtiny
 • Zkušenosti s multitaskingovými pracemi vyžadujícími paralelní zpracování více činností
 • Znalost CRM systému je výhodou.
 • Vynikající písemné a ústní komunikační dovednosti
 • Pozitivní „Can do“ přístup
 • Schopnost pracovat pod tlakem
 • Schopnost přizpůsobit se měnícím se požadavkům a termínům

Nabízíme:

 • Atraktivní platové ohodnocení s každoroční úpravou mzdy
 • Roční bonus
 • 13.plat
 • 5 týdnů dovolené + 3 sickdays
 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Kurzy angličtiny
 • Stravenkový paušál
 • Multisport karta
 • Možnosti školení a rozvoje

Naše nabídka:

Stanete se součástí dynamického týmu, kde klademe důraz na dosahování výsledků a neustálé zlepšování, ale také na to, že zábava a týmová práce jsou velmi důležité. Jedná se o dynamické prostředí, kde budete spolupracovat s ostatními týmy na dosažení strategických obchodních cílů. Budete pracovat v renomované mezinárodní společnosti, s manažerem, který se bude starat o Váš rozvoj a o Vaše silné stránky.

At Veralto, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.

If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

Unsolicited Assistance

We do not accept unsolicited assistance from any headhunters or recruitment firms for any of our job openings. All resumes or profiles submitted by search firms to any employee at any of the Veralto companies, in any form without a valid, signed search agreement in place for the specific position, approved by Talent Acquisition, will be deemed the sole property of Veralto and its companies. No fee will be paid in the event the candidate is hired by Veralto and its companies because of the unsolicited referral.

Snadno odpovídejte na pracovní nabídkyVložit životopis