Přeskočit na hlavní obsah
Založte si Indeed životopis - Zabere to jen několik vteřin

Výsledky vyhledávání

Řadit dle: -
1 nabídka práce

Job Post Details

referent/referentka agendy vozidel – technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností - job post

Magistrát hlavního města Prahy
Praha
20 130 Kč - 29 520 Kč měsíčně
Než přejdete na webové stránky společnosti, vytvořte si účet Indeed.

Popis pracovní pozice

Zde se dozvíte, jak se podrobnosti nabídky práce shodují s vaším profilem.

Plat

 • 20 130 Kč - 29 520 Kč měsíčně

Lokalita

Praha

Úplný popis pracovní pozice:

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. června 2024 v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice

referent/referentka agendy vozidel – technické průkazy
v odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy

Sjednaný druh práce: referent/referentka agendy vozidel – technické průkazy
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Odchylná pracovní doba na odbavovacích přepážkách
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1 8, struktura platu: základní plat v
8. PT (20.130 Kč až 29.520 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše
14.760 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků

Stručná náplň práce

 • vedení evidence registru silničních vozidel
 • vystavování dokladů a provádění úředních změn v dokladech, včetně příslušné evidence
 • vyměřování a vybírání správních poplatků
 • výkon administrativních evidenčních agend včetně odborného zpracování spisů v systému
elektronické spisové služby.
 • příprava podkladů a zpracování statistických údajů
 • dílčí činnosti při vyřizování jednoduchých správních aktů

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, který ovládá český jazyk; plná svéprávnost; bezúhonnost2

Další předpoklad pro výkon práce

 • prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti na úseku správního
rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel (do 18 měsíců od
uzavření pracovního poměru)3


Požadované vzdělání

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky

 • orientace v řešení problematiky dopravněsprávních činností v souvislosti s registrací vozidel
 • základní přehled v oblasti konstrukce vozidel se zaměřením na technické údaje zapisované do
registru vozidel
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)

Osobnostní předpoklady

 • dobré komunikační dovednosti, zejména velmi dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném
projevu
 • pečlivost a samostatnost
 • schopnost zvládat zátěžové situace

Výhodou

 • předchozí praxe v oblasti řešení problematiky dopravněsprávních agend

Nabízíme

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost čerpání benefitů v systému Cafeteria (např. na jazykové vzdělávání, kulturní a
sportovní vyžití, rekreaci, nákup knih apod.)
 • podporu profesního i osobního rozvoje, vstupní a průběžné vzdělávání, mentoring
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života
 • možnost využití dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • letní tábor a kulturně-vzdělávací akce pro děti zaměstnanců v době krátkodobých prázdnin


Více informací o odměňování, pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na
našich kariérních stránkách.

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku4 k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4
zákona o úřednících, jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis.

(Pro podání přihlášky lze využít formulář, který naleznete níže, nebo ke stažení zde.)

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:

1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení

2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u
cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením

3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání5.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 25. července 2024 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy,
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Na obálku prosím uveďte:
NEOTEVÍRAT – výběrové řízení
referent/ka agendy vozidel – technické průkazy/DSC/VR123/24/Z
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž do datové schránky hlavního města Prahy: 48ia97h.
U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické
podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v termínu a označenou, jak je výše uvedeno.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Ing. Martin Kubelka, Ph.D.
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

Snadno odpovídejte na pracovní nabídkyVložit životopis